ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BRUIDSMODE VAN BRUIDSKLEDING PROMESA

ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het leveren van nieuwe bruidsjaponnen, aanverwante accessoires en tot het verlenen van diensten. Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor Bruidskleding Promesa slechts bindend indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

KOOPOVEREENKOMST

1.2 Het accepteren van een overeenkomst dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de opdrachtgever/ klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert. Door het plaatsen van een bestelling of het ondertekenen van een koopcontract, verklaart de klant aan Bruidskleding Promesa dat de koop nu onomkeerbaar is. Hierdoor verplicht de klant zich om een geplaatste bestelling af te nemen. Bruidskleding Promesa kan hierdoor ook nergens meer voor aansprakelijk worden gesteld.

EIGENDOM

1.3 Indien u akkoord bent gegaan met de koopovereenkomst bent u verplicht het totale bedrag te voldoen tenzij anders is overeengekomen. Bruidskleding Promesa blijft eigenaar van de door uw bestelde accessoires/ bruidsmode/ avond-gelegenheidskleding indien een aanbetaling heeft plaatsgevonden tot u het volledige bedrag heeft betaald. Indien aan uw volledige betaalverplichting niet binnen 4 weken is voldaan, tenzij anders overeen gekomen, vervalt het recht op uw aankoop en wordt de bruidsjapon, accessoire(s), avond- gelegenheidskleding weer eigendom van Bruidskleding Promesa.

RETOURBELEID

1.4 Alle bruidskleding, avond- gelegenheidskleding, accessoires eenmaal gekocht worden niet meer geruild en/ of retour genomen, tenzij anders overeen gekomen. Wij geven geen geld terug.
Bruidslingerie, bruidssieraden, overige bruidsaccessoires evenals bruidsschoenen mogen niet meer worden geruild of worden teruggebracht.

RUILEN

1.5 Op maat gemaakte japonnen, eenmaal gedragen japonnen en japonnen uit de sale mogen niet geruild worden. De nieuwe japonnen uit voorraad kunnen beperkt geruild worden voor een andere japon binnen 7 dagen. Indien een japon wordt gekozen die goedkoper is blijft het eerste aankoopbedrag gelden. Is de japon duurder dan wordt dit bedrag verrekend. Ruil geschiedt niet als de japon op welke wijze dan ook gebruikt/ gedragen is, beschadigingen, vlekken en/ of geurtjes bevat. Hierop wordt streng gecontroleerd, japonnen worden dan niet geruild.

AANSPRAKELIJKHEID

1.6 Bij aankoop en/ of bestelling van een bruidsjurk, blijft de klant in alle opzichten verantwoordelijk voor haar figuur. Bij het aankomen (zwangerschap) en/ of afvallen van uw gewicht, valt dit buiten onze aansprakelijkheid. Alle gekochte artikelen die de klant heeft meegenomen valt buiten de aansprakelijkheid van Bruidskleding Promesa. Wij zijn niet aansprakelijk voor diverse beschadigingen, vlekken en dergelijke aan het artikel na aankoop. Wij van Bruidskleding Promesa zijn niet aanprakelijk indien uw huwelijk om welke reden dan ook niet doorgaat. Bij aankoop of bestelling blijft de overeenkomst van kracht en kan niet om bovengenoemde reden worden ontbonden, de Algemene Voorwaarden blijven dan gelden. Wij van Bruidskleding Promesa zijn niet aanprakelijk voor het uitvoeren van vermaak op welke wijze dan ook aan uw bruidsjapon door derden.

BESTELLINGEN

1.7 Als er voor u een bruidsjapon besteld moet worden, vragen wij een aanbetaling van 50%. De bestelling is definitief en de klant is verplicht tot aankoop van de bruidsjapon. Een aanbetaling is nimmer terug te vorderen.
Voor het bestellen van accessoires dient u vooraf het bedrag te betalen, tenzij anders overeen gekomen. Bruidskleding Promesa behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, en betaling vooraf te verlangen.

TERMIJN

1.8 Alle door Bruidskleding Promesa genoemde (leverings) termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Bruidskleding Promesa bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan,vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht.
Indien de bruidsjapon en/ of accessoire(s) na het verstrijken van de levertijd voor de klant beschikbaar zijn, doch niet door klant worden opgehaald, dan worden de goederen te harer beschikking opgeslagen voor rekening en risico klant. Worden de bovengenoemde artikelen niet binnen 4 weken opgehaald dan wordt de bruidsjapon, accessoire(s), weer eigendom van Bruidskleding Promesa.

LEVERINGEN

1.9 Wij leveren bruidskleding en accessoires uit voorraad zolang de voorraad strekt, anders moeten deze voor u worden besteld. Houd bij bestelling van bruidsmode rekening met een levertijd van minimaal 3 tot 4 maanden. Onvoorziene omstandigheden/ overmacht die het op tijd leveren van bovengenoemde artikelen beletten zoals: stakingen, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, verzend moeilijkheden, voorts alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakomingen van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Bruidskleding Promesa kan worden gevergd, valt buiten onze aansprakelijkheid. Indien door overmacht de levering meer dan drie maanden wordt vertraagd, is naast Bruidskleding Promesa ook de wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft Bruidskleding Promesa recht op vergoeding van de door haar redelijkerwijs gemaakte kosten.

WIJZIGINGEN

1.10 Bruidskleding Promesa houdt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Overeenkomsten worden telkens aangegaan tegen de op dat moment geldende voorwaarden. Voor lopende overeenkomsten kunnen de voorwaarden dus niet wijzigen, tenzij er een aantoonbare opvallende fout of onredelijk beding in staat.

SERVICE/ KLACHTEN

1.11 Mochten er gegronde klachten zijn, zijn wij bereid deze zo snel mogelijk en op correcte wijze op te lossen. Wij verzoeken u dan ook zo spoedig mogelijk contact op te nemen, binnen 1 week na aankoop. U kunt uw klachten per mail kenbaar maken aan Bruidskleding Promesa. Alvorens van uw klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient u op verzoek van de ondernemer aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met deze ondernemer is gesloten. U, als klant, wordt aangeraden hiertoe het aankoopbewijs te bewaren.

GARANTIES

1.12 Bruidskleding Promesa staat er voor in dat de geleverde bruidsmode, accessoires, beantwoorden aan de overeenkomst.
Bruidskleding Promesa staat niet in voor gebreken alsmede daaruit voortvloeiende schade die na de levering van bruidsmode, accessoires, lingerie, schoenen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen of reparaties die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Bruidskleding Promesa staat niet in voor beschadigingen bij het reinigen aan uw bruidsjapon door ondeskundigheid van de betreffende stomerij, denk aan de vaak delicate stoffen en eventuele applicaties van deze bijzondere kleding.

AFWIJKINGEN

1.13 Alle prijzen bij Bruidskleding Promesa zijn altijd exclusief vermaakkosten. Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk tussen Bruidskleding Promesa en u als klant zijn vastgelegd, bijvoorbeeld door middel van een kassa- of bestelbon, of indien zulks in de winkel aantoonbaar publiek kenbaar is gemaakt. Door Bruidskleding Promesa verstrekte prijzen, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte. Alle afbeeldingen en gegevens betreffende bruidsmode en accessoires, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. De klant is ten opzichte van Bruidskleding Promesa volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht/ bestelling.

Zakelijke gegevens:

Bruidskleding Promesa
Oost-Voorstraat 61
3262 JG Oud-Beijerland (Zuid-Holland)
The Netherlands

Telefoonnummer: +31 (0)6 2071 8858
Bereikbaar: Maandag t/m zaterdag van 10:00 – 17:00 uur
E-mailadres: info@bruidskledingpromesa.nl
Website: www.bruidskledingpromesa.nl

Kamer van Koophandel nummer: 55061079
BTW nummer: NL001370852B29
ING IBAN: NL19 INGB 0007 0393 56
BIC code: INGBNL2A

Alle prijzen van onze bruidsmode, bruidsaccessoires, lingerie, trouwschoenen, gelegenheidskleding zijn inclusief 21% BTW.
In verband met uw en onze veiligheid vragen wij u om betalingen zoveel mogelijk per PIN te voldoen.